Gyimesi László: Mérleg jelennek, jövőnek


Impressziók Konczek József költészetéről

Konczek József költő, író, a Kilencek egyik legizgalmasabb, legszínesebb alkotója hetvenéves – ebből az alkalomból szétnézett háza táján, és összegyűjtötte mindazt, amit több mint félszázados írói működése során felhalmozott.

Hatalmas anyag jött össze, így el kellett állnia attól a tervétől, hogy egy ünnepi kiadványban egyszerre tegye közzé mindazt, amit saját (meglehetősen szigorúan működő) mérlegén megőrzendőnek talált. A Vogul szigorlat című könyv mintegy harmadát tartalmazza a kiválasztott műveknek, s ha hozzáolvassuk a 2008-as Formáért sóvárgó kötetet és az elmúlt négy évben a folyóiratok hasábjain megjelent munkákat, akkor sem ismerhetjük meg a jövőnek szánt üzenetek felét sem. Így a most megjelent kötet nem összegzés, csak egy (fontos) mérföldkő a költői életúton, nem a beteljesedésre csodálkoztat rá, hanem az igényes olvasókban újabb várakozásokat ébreszt.

Minden bizonnyal szerepel már valamelyik neves irodalomtörténész munkatervében, hogy egy alapos tanulmányban, netalántán monográfiában elemezze Konczek életművét, egy rövid recenzió természetesen alkalmatlan erre. Nem is vállalkozom másra, mint hogy felvillantsam egyre impozánsabb munkásságnak néhány általam kiemelésre méltónak tartott elemét. Ezek többnyire együttesen vannak jelen az egyes művekben, csak az elemző értelem választja szét őket, hogy könnyebben igazodjunk el a konczeki dzsungelben.

Kapcsolódások, mesterek árnya, szerepek

A költő úgy kapcsolódik a magyar irodalom fő vonalához, hogy közben nem akar hasonlítani senkihez. "Én nem vagyok lángoszlop. Fáj a hátam."– üzeni Petőfi Sándornak, s teszi azt éppen abban a versben, amelyik a nagy előd gondolatvilágát legszebben menti át a 21. század világába, mert tudja: "gyermek évszázad apjai vagyunk" (A XXI. század költői). A mesterekhez való viszonyát korábban is többször határozta meg úgy, hogy mintegy belebújt a nagy elődök bőrébe, kitűnő parafrázisokban ültette el gondolatait, e lap olvasói emlékezhetnek a 2010/3. számban megjelent Balassi-feltámasztásra, s persze a többi ál-Balassi versére is.

Az elődökhöz való kapcsolódása nem fogadalmakban, dicshimnuszokban nyer formát, hanem a mélyen megértett gondolatok folytatása, újragondolása útján. Meggyőződésem, hogy a nagy szavakat kerülő, a pózokat elvető hazafiság nemzedékéből senkinél sem mutatkozik meg ilyen hitelesen. Rokona Győri Lászlónak, de távoli rokona, párhuzamba állítható Utassy Józseffel, Kiss Benedekkel, de idegenkedése a kinyilatkoztatásoktól ez utóbbiaktól is karakteresen megkülönbözteti (Hazáim; Tavaszi emlék; Füzér; stb.).

A szerepekbe rejtezés nemcsak a költő-elődökhöz kötődés eszköze, e számban is olvasható egy Vág vitéz "nevében" elmondott szép verse (előzménye a 2011/6. számban), egész ciklusokat szánt korábban az általa kitalált korjag-verseknek vagy az Arcübasevtől kölcsönvett Szanyin fiktív műveinek (Formáért sóvárgó). A szerepek lehetővé teszik számára azt, hogy kimondhassa mindazt, ami a saját, mai nyelvünkön kissé már dagályos, kissé már avítt, ahogy manapság mondják, kevésbé trendi lenne. A szerepek játékra hívják a befogadót is, s aki a játékszabályokat elfogadja, igazi élményhez, igazi felfedezésekhez juthat.

A szerep nemcsak azonosulás, hanem egyben távolságtartás is: népi bölcsességek és megszelídített közhelyek fordulnak önmaguk ellentétébe, a mások szenvedése (vagy ritkábban: öröme) a költő személyiségének szűrőjén folyamatosan ellenőriztetik, így – gyakran ironikusan – új fénytörésben jut érvényre (Beszéd az aranynaphoz; Én vagyok az).

Paraszti múzsák, tenyeres-talpas asszonyiság, férfias szemérem

Konczek József ízig-vérig vidéki költő, a hol van, hol nincs paraszti Magyarország szerelmese, a virágzó tavasz, a termésbe forduló nyár színei, hangjai, illatai, ízei, tapintható formái uralják képi világát. Természetes tehát, hogy költészetének egyik alapvető elemét, a szerelmes lírát is ezek az élmények határozzák meg. Múzsája egészséges, tenyeres-talpas, széles csípőjű, ölelni való parasztmenyecske, a nyár leánya, inkább asszonya, akit úgy ünnepel, mint a szülőföldet, a hazát: szelíd férfiszeméremmel. Erotikus költeményeiben (mint a már említett szerepversekben) nem használ eufemizmusokat, de nem téved az alpáriság tévútjaira sem. Ha kell, szókimondó, ha kell, gyöngéd metaforákba burkolja csiklandós tárgyát, mint a népdalok.

A szerelem, az asszonyiság, a termékenység világalkotó tényezőként jut érvényre mind a konkrét, "címzetten" szerelmes versekben, mind pedig az epikus elemekben is gazdag életképekben (Tenyerem alá; Azért is szerelem; Bolondozás asszonyomnak). A megőrzendő értékek, a továbbadandó élet szinonimái a szerelmes, erotikus szavak, közös kincseinket óvó, újrateremtő szándékok éltetik őket. A valóságos, szerető és szeretni való nő észrevétlenül válik a földanya, a haza-anyácska, a szülőföld jelképévé, újra és újra meghódítandó második valóságává.

A nyár – tudjuk – asszonycombos, a szögletes tények között a lélek közösül a nyár sárgái által, minden moccanásunknak köze van a nőiség hatalmához. Konczek asszonyai egyszerű, földön járó társak, mégis mitikus erejű a hatalmuk, ez a költészet, ez a világ általuk és érettük létezik. A költő – a férfi – mégsem alávetettje, hanem önkéntes csodálója, ha kell, társa, ha kell, lovagja ennek a hatalomnak. Sehol sincs szó brosúra-ízű egyenjogúságról, mindent a valódi, tiszteletre épülő egyenrangúság hat át.

Mulandó és épülő mítoszok

A költészet és a mítoszok kapcsolata örök témája az irodalomtudománynak. Konczek József művelt költő, hogyne tudná ezt. Tudja, de keveset törődik a tudós eredményekkel. Az ő költészete két vonatkozásban kapcsolódik a mítoszokhoz: megőrző és teremtő attitűddel. Ám a megőrzésben ott feszül az újrateremtés mozzanata, a teremtésben pedig ott lappang a megőrzés szándéka. A kötet címadó versének tekinthető a Vogul szigorlatból című hosszú költemény, amelynek mind formai, mind tartalmi eszközrendszere az ősi finnugor legendáriumra hajaz, szibériai rokonaink medveénekeiből, ráolvasásaiból táplálkozik, s mint ilyen, a megőrző szándék példája. Ugyanakkor a napjainkra utaló sorok, képek korszerű üzenetekké formálják az ősi ritmusokat, szavakat.

A mítoszteremtő szándékú Hegyi értekezés számomra az új kötet legizgalmasabb verse. Megtalálható benne minden elem, ami jellemzi Konczek költészetét. Líra és epika kényes egyensúlya, a valóságos falusi mesék és azok megemelt, égi mása, a szülőföld rendületlen szeretete, a sárkánylesőket józanul szolgáló asszony, mögötte a sárkány udvarló, hódító szándékával, a mai tudományos halandzsa a valóságos tudással fűszerezve, mindmind egy épülő, földközeli mítosz elemévé válik. Páratlan költői lelemény a szöveghez csatolt "függelékek", fiktív szövegvariációk, töredékek, sárkányénekek sora.

Természetesen más példák is hozhatók a kötetből a mítoszteremtő szándékra. Ilyen a Hideg csillag csördül verscsokra, a Színkirályok ciklusa, az egyik inkább a képviseleti költészet mai ars poeticája, a másik a neoimpresszionizmus e századi ünneplős ruhája. Mítoszteremtő erejű a MagyA/r/merika című poéma is. Ezek elemzése már egy másik cikk témája lehet.

Ahogy máshova kívánkozik a szociografikus ihletettségű Hazai napok apró vers-kövekből összeálló épületének vizsgálata is, talán nem véletlenül követi ezt a könyvben az egyetlen prózai munka, egy magyarnándori irodalmi riport.

Konczek József – talán eddigi soraimból kiderül – fontos kötetet tett asztalunkra. Töredék-voltában is kincsesbányát, gazdag tárházát a mai magyar líra eredményeinek. Hiteles, valódi verseket, fölényes biztonsággal vezetett "szövegeket", megfontolandó üzeneteket. Várjuk a gyűjtemény következő kötetét, köteteit, s természetesen az új verseket, a nekünk is járó igazi nyárról, az ölelhető asszonyokról, a velünk, értünk kiteljesedő mítoszokról.

(Vogul szigorlat – Napkút, 2011)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése